Advokátní služby

Advokátní kancelář zajišťuje komplexní právní pomoc ve všech odvětvích práva, a to jak pro české, tak i pro zahraniční klienty.

Hlavní oblasti poskytování právní pomoci

obchodní závazkové vztahy, korporační právo, občanskoprávní vztahy, nemovitosti, bankovnictví, finance a kapitálové trhy, právo duševního vlastnictví, správní právo, pracovní právo a zaměstnanost, soudní a arbitrážní řízení

Bankovnictví, finance a kapitálové trhy:

 • právní pomoc a poradenství bankám, obchodníkům s cennými papíry, penzijním a investičním fondům,
 • emise akcií a dluhopisů,
 • zajišťovací instrumenty,
 • kapitálové investice.

Korporační právo:

 • zakládání společností,
 • zvyšování a snižování základního kapitálu,
 • fůze, akvizice, rozdělení a transformace společností,
 • úprava právních poměru společností, schůze představenstva, valné hromady,
 • akcionářské dohody,
 • akcionářská práva,
 • plnění registračních a oznamovacích povinností.

Právo duševního vlastnictví:

 • autorská práva,
 • práva průmyslových vzorů,
 • ochranné známky,
 • patenty,
 • licence,
 • ochrana v oblasti práv duševního vlastnictví.

Obchodní závazkové vztahy:

 • obchodní smlouvy,
 • ochrana hospodářské soutěže,
 • obchodní tajemství
 • pohledávky.

Občanskoprávní závazkové vztahy:

 • občanskoprávní smlouvy,
 • náhrada škody,
 • bezdůvodné obohacení
 • pohledávky.

Nemovitosti:

 • nákup a prodej nemovitostí,
 • nájemní a podnájemní smlouvy,
 • věcná břemena,
 • zástavní právo,
 • dohody o společném užívání nemovitostí,
 • rozdělování budov na jednotky,
 • financování nemovitostí.

Správní právo:

 • veřejné zakázky,
 • stavební právo,
 • právní úprava obcí.

Pracovní právo a zaměstnanost:

 • vznik, změna a zánik pracovního poměru,
 • interní pracovněprávní předpisy,
 • úprava pracovních vztahů vyššího managamentu.

Soudní a arbitrážní řízení:

 • zastupování před obecnými soudy,
 • zastupování při řízení před Nejvyšším soudem ČR a Ústavním soudem ČR,
 • smírčí řízení,
 • arbitráž.

kancelář: Maiselova 15, Praha 1
telefon: (+420) 222 324 216, (+420) 222 324 093
fax: (+420) 224 814 941
email: chytil.mann@law-office.cz